خاک مسلح

خاک مسلح عبارت است از مجموعه خاک و جوشنها که به صورت نوارهای افقی در خاک قرار می‌گیرند و پوسته که بتنی یا فلزی است و نمای خاک مسلح را تشکیل می‌دهد.

خاک مسلح اساساً از خاک و جوشنهای فلزی تشکیل می‌شود. در غالب موارد جوشنها که نوارهای فلزی هستند به طور افقی قرار می‌گیرند و کشش قابل ملاحظه‌ای را تحمل می‌کنند.

خاک مسلح نظیر بتن مسلح خواص مکانیکی خاک را در جهتی که این خاک بیشتر در معرض نیروها قرار گرفته بهبود می‌بخشد.

خاک بوسیله اصطکاک، نیروهای وارد را به جوشنها منتقل می‌کند و جوشنها تحت کشش قرار می‌گیرند. در واقع مثل این است که خاک در جهاتی که جوشنها قرار گرفته‌اند دارای چسبندگی باشد و میزان این چسبندگی با مقاومت کششی جوشنها نسبت مستقیم دارد.